Quyết định về việc công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đắk Nông, đợt 1 năm 2020 (15/09/2020) (22-10-2020)

 Ngày 09/9/20208 UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành quyết định số 1355 về việc công nhận và cấp Giấy chứng nhận Qua đó,  công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đắk Nông, đợt 1 năm 2020, đối với 22 sản phẩm của 16 doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại và hộ kinh doanh tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Đắk Nông (có file kèm theo).

 

Quảng cáo